Trets d’indentitat

L’ideari és un conjunt de criteris amb què actuem a l’hora de dur a terme el nostre projecte.
En Fora d’Hores creiem que hem de contribuir al desenvolupament dels infants d’una manera
global i integral, al igual que les famílies, societat, escola i institucions que els envolta.

Treballem perquè s’aconsegueixin unes relacions humanes basades en el respecte, la
tolerància, l’agraïment, la honestedat i la solidaritat entre d’altres.

Els nostres trets d’identitat són…

Totes les nostres activitats, tallers, manualitats i jocs estan enfocats cap a la
responsabilitat, la llibertat, la generositat, la creativitat i l’amistat, ja que són els valors amb els
que nosaltres ens sentim identificats, i els volem transmetre als nens i nenes que s’eduquin
amb nosaltres. Els nostres trets d’identitat són:

Laïcitat

Es respecta tot tipus de creença religiosa i no ens regim ni jutgem a cap persona per aquest
motiu ni qualsevol altre. Amb Fora d’Hores ens dirigim a una societat amb llibertat de
pensament.

Coeducació

Aquest terme es refereix a l’educació no sexista, és a dir, no fer discriminacions per qüestions
de gènere ni assignar rols masculins o femenins. Volem que nens i nenes, nois i noies,
gaudeixin d’una igualtat d’oportunitats.

Llibertat

Tot infant, com a persona lliure que és, té el dret de decidir, actuar i expressar les seves idees
de manera lliure, sempre que aquestes aquestes siguin expressades amb respecte.

Inclusió

Volem que tothom es senti acceptat i respectat dins d’un grup sense tenir en compte les seves
peculiaritats o diferències. Els nens i nenes han poder aprendre dels seus companys i
companyes sense cap tipus de marginació ni distinció.

Pensament crític

Els joves han de saber qüestionar-ho tot, no conformar-se amb allò que se li diu, el nostre
propòsit és despertar la seva inquietud del saber per les coses i ensenyar-los a través de les
pròpies experiències.

Medi ambient

Donat que vivim en un entorn i en som responsables de respectar-lo i cuidar-lo, volem
transmetre aquest pensament als nostres nens i nenes mitjançant el seu coneixement i estima.