Projecte Educatiu

El plantejament educatiu que proposa Fora d’Hores és un centre d’interès que es fixa
per a tot el mes que dura el casal d’estiu i en què es basaran totes les activitats
adreçades als infants.

El centre d’interès escollit serà presentat als nens i nenes que es familiaritzin amb
ell, i al final de la casa es farà una conclusió que constarà d’un repàs general del que
fer al llarg del mes.

Perquè això es pugui dur a terme, monitors han de treballar cohesionats
amb uns objectius clars, per transmetre als nens una sèrie de valors i principis amb el
que ens sentim identificats.

Marc pedagògic

La nostra metodologia referent a activitats d’estiu es basa en activitats, tallers,
manualitats i jocs dins de l’oci, organitzant l’entorn del que disposem d’una manera
adequada a l’edat dels nens i nenes.

Objectius generals

 • Potenciar l’autonomia personal.
 • Afavorir el desenvolupament integral dels infants.
 • Potenciar la cohesió del grup.
 • Acceptar i respectar la diversitat cultural i social.
 • Treballar amb diversos recursos materials a partir de l’entorn.
 • Potenciar el respecte i coneixement del medi urbà i natural.
 • Fomentar el creixement personal.

Objectius concrets

 • Potenciar l’autoestima
 • Explorar i potenciar les capacitats i aptituds positives de cada nen.
 • Aprendre a responsabilitzar dels seus actes i les seves conseqüències.
 • Aconseguir que cada nen se senti part integrant i important del grup.
 • Fomentar l’expressió personal de cada nen.
 • Fomentar el respecte entre els companys / es.
 • Fomentar l’intercanvi d’idees, basant-se en el diàleg i el respecte.
 • Interrelacionar nens de diverses edats.
 • Saber com compartir els recursos materials, els jocs i els espais amb tots els nens de la casa.
 • Mostrar una actitud oberta i respectuosa davant les diferents cultures.
 • Respectar el medi.
 • Fomentar l’amistat, la solidaritat, l’empatia … dins d’un entorn lúdic.